Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu www.maniaotulania.pl obowiązujący od dnia 8.10.2015r.

 

 1. Informacje ogólne

 2. Zamówienia

 3. Płatności

 4. Wysyłka

 5. Reklamacje

 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 7. Dane osobowe

 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.maniaotulania.pl zwanego dalej Sklepem maniaotulania jest Magdalena Łyżwa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MANIA Magdalena Łyżwa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Miedziana 4/10, 90-038, NIP 7262475357, REGON 362238617, adres poczty elektronicznej biuro@maniaotulania.pl, numer telefonu: 508212796.

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient) a Sklepem maniaotulania.

 3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych

 6. - Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Google Chrome w wersji 12 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript - minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 

 1. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.maniaotulania.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba, że w opisie towaru wskazane jest, że towar jest niedostępny.

 3. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

 4. Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez wybór opcji „potwierdzam zakup”.Wybór opcji „potwierdzam zakup” oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary.

 5. Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności.

 6. Poprzez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 7. Sklep maniaotulania na życzenie Klienta może wystawić Fakturę, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. Dowodem zakupu jest potwierdzenie przelewu internetowego na rachunek bankowy firmy MANIA Magdalena Łyżwa o numerze 07114020040000300275873281.

 8. Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

 9. W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

 10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie:

 1. Przedmiot zamówienia

 2. Jednostkową oraz łączną cenę produktów i usług w tym koszty dostawy

 3. Wybraną metodę płatności

 4. Termin płatności

 5. Wybranego sposobu dostawy

 6. Czas dostawy

 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczone jako obowiązkowe.

 2. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z MANIA Magdalena Łyżwa zgodnie z treścią regulaminu.

 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zakupu” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Płatności

 1. Klienta ma możliwość wyboru następujących form płatności:

 1. Przelewem na rachunek bankowy Sklepu maniaotulania wskazany w pkt.1 a) niniejszego regulaminu tj. mBank 07114020040000300275873281, dane firmy do przelewu: MANIA Magdalena Łyżwa, ul. Miedziana 4/10, 90-038 Łódź.

 2. Za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki.

 3. Za pomocą internetowych Płatności Shoper. · Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 

   
 1. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku mBank 07114020040000300275873281, pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

 

 1. Wysyłka

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Paczkomatów InPost i Poczty Polskiej.

 2. Sklep maniaotulania wysyła towar w przeciągu 3 do 5 dni od chwili zaksięgowania środków na koncie.

 3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 4. Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji przez Sklep maniaotulania oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Pocztę Polską lub dostarczenia przesyłki do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.

 5. Chwilą wydania towaru jest wydanie go przez przewoźnika Klientowi lub dostarczenia paczki do wybranego paczkomatu InPost.

 6. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej

 

 1. Reklamacje

 1. Sklep maniaotulania jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np. z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania niezgodnie z przeznaczeniem etc. W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep maniaotulania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@maniaotulania.pl lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w pkt 1 lit. A) regulaminu. MANIA Magdalena Łyżwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Do wykonania uprawnień z rękojmi lub niezgodności z umową, niezbędne jest potwierdzenie przelewu internetowego lub FV, która została wydana na życzenie Klienta.

 3. W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu maniaotulania lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep maniaotulania ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem maniaotulania w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru.

 4. Jeśli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Kwota ceny sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi na podane konto bankowe.

 5. W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep maniaotulania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Oświadczenie o dostąpieniu może być wysłane na adres: MANIA Magdalena Łyżwa, ul. Miedziana 4/10, 90-038 Łódź, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@maniaotulania.pl

 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep maniaotulania o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na dole strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep maniaotulania zwróci Państwu koszty towarów z wyłączeniem kosztów przesyłki, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sklep maniaotulania może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczeniem przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient wysyła towar do Sklepu maniaotulania, w celu przyspieszenia bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć dokument sprzedaży – potwierdzenie przelewu internetowego lub oryginału FV wydanej na żądanie Klienta. Zwrot towaru następuje na adres MANIA Magdalena Łyżwa, ul Miedziana 4/10, 90-038 Łódź. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

 

 1. Dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

 2. Administratorem Państwa danych jest MANIA Magdalena Łyżwa.

 3. Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

 4. Podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep maniaotulania.

 5. Każdemu klientowi przysługuje prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również do zmiany, zablokowania lub usunięcia danych. Prosimy w tym celu o kontakt: sklep@maniaotulania.pl

 6. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska, InPost. Przekazywanie Państwa danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.maniaotulania.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenie istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maniaotulania.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl